TIM Y FEDDYGFA

Y PARTNERIAID

Mae'r Meddygon yn cydweithio fel partneriaeth di-gyfyngedig.  Rydym yn hyfforddi myfyrwyr nyrsio israddedig ac yn mentora fferyllwyr a nyrs ymarferwyr.

Dr Stephen Cotton

 

Dr Stephen Cotton

BSc (Hons) MBChB (Liverpool 1991) MRCGP DTM&H DCH DRCOG DS&RH

 

 

 Dr Gerry Louw

Dr Gerry Louw

MB ChB (University of Stellenbosch 1991)

 

 

Dr Emma Poyner

 

Dr Emma Poyner

MB ChB (Warwick 2005) MRCGP BSc (Hons) Biological Sciences

 

 

Dr Veronika Hlinomazova

 

Dr Veronika Hlinomazova

MRCGP DRCOG DFSRH (Charles University Prague 1998)

 

 

Dr Hannah Owen

 

Dr Hannah Owen

(Salaried GP) MB BCH MRCGP (Cardiff 2009)

 

 

Dr Samantha Burton

 

Dr Samantha Burton

(Salaried GP) BSc MB BCh (Cardiff 2007) MRCGP

 

 

Dr Esyllt Iago

(Salaried GP) MBChB (Bristol 2011)

 

NYRSYS Y FEDDYGFA

Joanne Whitby
RGN Dip (BSC)(hons) Advanced Nurse Practitioner

Sister Paula Rawlinson
RGN SCM BSc (Hons) Specialist Practitioner Practice Nursing

Sister Sara Denham
RGN SCM BSc (Hons) Specialist Practitioner Practice Nursing

 

Cyngor am drefnu apwyntiadau yn briodol:

Ni fydd Meddygon Teulu’n gweld cleifion ar gyfer gwiriadau pwysedd gwaed fel mater o drefn, sgyrsiau/gwiriadau atal cenhedlu, HRT, profion ceg y groth neu bigiadau Zoladex/Prostap

Gallwch wneud apwyntiadau â’n nyrsys practis ar gyfer y canlynol:

Clinigau brechu plant, Clinigau cyngor a brechu i deithwyr, Rheoli clefydau cronig ee asthma, diabetes a gwirio traed cleifion diabetig, CHD, COPD ac ati. Cyngor atal cenhedlu, Gwiriadau coil, HRT, pigiadau Zoladex/Prostap a swabiau.

Gallwch wneud apwyntiadau â Chynorthwy-ydd Gofal Iechyd ar gyfer y canlynol:

Gwirio pwysedd gwaed, monitro pwysedd gwaed dros 24 awr, Clinigau Merched Iach/Dynion Iach, Gwiriadau meddygol i gleifion newydd, Spirometreg, ECGs, Brechu rhag y ffliw a niwmonia a phigiadau B12 a Rheoli pwysau.

 

STAFF Y FEDDYGFA

Rheolwr y Feddygfa Mrs Alison Davies
Rheolwr Cynorthwyol y Feddygfa, Rheolwr Personél Mrs Petra Lavin

Tîm cefnogol o 15 sy’n cynnwys ysgrifennydd meddygol, dadansoddwr contractau, goruchwylwyr derbynfa a derbynyddion.

Y derbynyddion yw eich cyswllt gyda gweddill y feddygfa. Maent wedi eu hyfforddi i ymgymryd ag amryw o dasgau i sicrhau bod y feddygfa'n rhedeg yn llyfn.  Mae'n waith anodd ac yn gofyn llawer - byddwch yn amyneddgar ac yn gwrtais gyda'r staff trwy'r amser os gwelwch yn dda.   

AELODAU ERAILL O'R TÎM GOFAL IECHYD

NYRSYS CYMUNED, FFÔN 755527 

Mae'r nyrsys hyn yn gweithio yng Nghlinig Stryd y Brenin, Yr Wyddgrug ac yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau i gleifion sy'n gaeth i'r cartref, wedi eu rhyddhau o'r ysbyty'n ddiweddar, angen rhwymynnau neu bigiadau. Maent hefyd yn cynnig gofal iechyd a chyngor i'r sawl sy'n ddifrifol wael yn eu cartrefi a'u perthnasau.  

YMWELWYR IECHYD, FFÔN 01352 751514

Mae'r ymwelwyr iechyd yn gweithio dros ardal Yr Wyddgrug ac yn rhoi cyngor ar wasanaethau i blant cyn-ysgol a gwasanaethau i'r henoed ac yn annog imiwneiddiadau. Mae ymwelydd iechyd yn cynnal clinig arolwg iechyd plant ym Meddygfa Pendre bob dydd Mawrth rhwng 2.00pm a 3.00pm.   Gellir cysylltu â'r ymwelwyr iechyd yng Nghlinig Stryd y Brenin ar y rhif uchod ar gyfer cyngor.  

BYDWRAGEDD Y GYMUNED, FFÔN 0300 859567

Mae bydwragedd y gymuned yn gweithio gyda'r meddygon i gynnig gofal i ferched cyn ac ar ôl esgor a gofalu am y babi dros bythefnos cyntaf ei fywyd.  

Gwasanaethau cymdeithasol, oedolion: 01352 803444 plant: 01352 701000

Mae Gwasanaethau Cymdeithasol ar gael i helpu gyda phroblemau cymdeithasol. 

NYRSYS MACMILLAN

Mae nyrsys Macmillan yn arbenigwyr gofal canser.   Maent yn rhoi cyngor ar y ffyrdd gorau i reoli poen a symptomau eraill; maent yn cynnig gofal arbenigol ar opsiynau triniaeth ac yn rhoi cefnogaeth seicolegol i bobl sy'n byw gyda chanser. Mae'r gefnogaeth a'r cyngor ar gael o'r eiliad y mae rhywun yn cael diagnosis, trwy gyfnod y salwch. Mae nyrsys Macmillan yn gweithio fel rhan o dîm o weithwyr proffesiynol gofal iechyd, yn gofalu am gleifion, cydlynu gofal a chynnig parhad rhwng ysbyty a'r gymuned. Gellir gwneud cais am nyrs Macmillan trwy'r meddyg teulu, nyrsys ardal, meddyg ymgynghorol, ysbyty a staff ysbyty.

Gellir cysylltu â’r Nyrsys Macmillan ar eu llinell uniongyrchol yn Ysbyty Maelor Wrecsam ar  01978 727177.

GALW IECHYD CYMRU

Gall cleifion gysylltu â nyrs brysbennu am gyngor yn Galw Iechyd Cymru ar y rhif ffôn
0845 4647. Mae'r gwasanaeth hwn ar gael 24 awr y dydd. 

www.nhsdirect.wales.nhs.uk  yw gwefan Galw Iechyd Cymru sy'n cynnig gwybodaeth ar iechyd a materion iechyd ar draws Cymru ac mae'n cyfannu gwasanaeth ffôn Galw Iechyd Cymru

CYSYLLTU Â'R MEDDYG TEULU

Meddygfeydd – mae gan bob Meddyg Teulu 5 apwyntiad y gellir eu cadw o flaen llaw yn y bore, a 4 ar ddiwedd ei feddygfa gyda’r nos; gellir archebu lle hyd at 2 wythnos o flaen llaw; mae bob apwyntiad arall “ar y diwrnod”, naill ai ffoniwch cyn gynted â phosibl ar ôl 9.00am neu galwch heibio’r feddygfa i drefnu un o’r apwyntiadau “ar y diwrnod”.  Efallai y bydd yn rhaid i chi siarad gyda’r nyrs brysbennu i ddechrau; mae angen gwneud hyn er mwyn sicrhau bod pob achos brys gwirioneddol yn cael ei weld cyn gynted â phosibl.

Mae'n helpu'r amseru os gallwch chi roi syniad bras o'r rhesymau dros eich apwyntiad.   Os na fyddwch yn gallu cadw apwyntiad, hysbyswch ni gynted â phosibl os gwelwch yn dda fel y gallwn gynnig eich apwyntiad i glaf arall.   Efallai y bydd cleifion sy'n methu 3 apwyntiad a ddim yn hysbysu'r feddygfa yn cael eu tynnu oddi ar restr y feddygfa.  Pan fyddwch yn cyrraedd ar gyfer apwyntiad, hysbyswch y derbynnydd cyn eistedd os gwelwch yn dda. Gall cleifion ddweud pa feddyg yr hoffent ei weld. Tra bydd y feddygfa'n ceisio cydymffurfio, efallai na fydd yn bosibl bob amser ac os mai dyma'r achos, rhoddir eglurhad. Gall claf weld unrhyw feddyg o'i ddewis os gallant aros nes bydd y meddyg ar gael ar gyfer yr apwyntiad nesaf, ond efallai na fydd hyn yn bosibl os bydd gan y claf broblem frys. Bydd y derbynnydd yn gallu rhoi gwybodaeth bellach yngl┼Ěn ag apwyntiadau. 

 

Your Neighbourhood Professionals. Just a Click Away! Smith & Schwarz Opticians
Clayton Road, Mold, Flintshire, CH7 1SS
  • Telephone (01352) 759163
Website supplied by Oldroyd Publishing Group
Your Neighbourhood Professionals. Just a Click Away! Smith & Schwarz Opticians
Back to top