• Coronavirus Advice

    If you suspect that you have the Coronavirus, please do not go to a GP surgery, pharmacy or hospital.

    More Information
    Image of viruses
Show Side Menu
To view, print or save our practice booklet, click here
i weld, argraffu neu achub ein llyfryn ymarfer cliciwch yma
NHS Direct Wales - 0845 46 47 - Galw IECHYD Cymru

Welcome To The Practice

COVID-19 VACCINATION UPDATE

 

You can find information on the North Wales COVID-19 Vaccination Programme, including answers to Frequently Asked Questions and how to let us know if you need a new or first appointment, on the BCUHB website here: Betsi Cadwaladr University Health Board (website) – COVID-19 Vaccination Information

 

Gallwch ddod o hyd i wybodaeth ar Raglen Frechu COVID-19 Gogledd Cymru, gan gynnwys atebion i’r Cwestiynau Cyffredin a sut i roi gwybod i ni os oes angen apwyntiad newydd neu eich apwyntiad cyntaf arnoch, ar wefan BIPBC: Ystadegau brechu lleol ar gyfer Gogledd Cymru - Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (gig.cymru)

The mass vaccination centre are aware some people who have called their Contact Centre on (03000 840004) have experienced long waits, in the last week particularly. They are working through the Contact Centre call flow to improve this, but in addition they have introduced a web-form (accessible from the COVID-19 section on our website here for those aged over 50 who haven’t received their appointment.  

 

The online form can also be used by unpaid carers who are unknown to them. They are recognising not everyone has internet accessibility, but for those that have it may be more convenient and reduces the call volumes for those who would prefer or need, to phone. 

 

- A person over 16 who lives with individuals with severely weakened immune systems,

 

- Aged 50 or over and not received an invite,

 

- Aged 16 years to 64 with certain underlying health conditions.

 

Age Cohorts & Vaccines

The Joint Committee on Vaccination and Immunisation (JCVI) and the Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) has recommended that under-30s in the UK are offered an alternative Covid vaccine to the AstraZeneca jab.

To ensure age groups within the remainder of the adult population receive the most clinically appropriate vaccines, we will be sending appointment invitations based on our delivery of vaccines from now until the end of July.

This will mean that some people aged 18-29 may be offered vaccination earlier than some older individuals.

To ensure our vaccine supply is administered as quickly as it is received, we will continue to run two streams for those aged 18-49.

One will deliver the Pfizer vaccine to those under the age of 30, and one will deliver the Oxford AstraZeneca vaccine to those aged between 30 and 49.

We are adopting this pragmatic approach to ensure vaccines are not left for long periods unused.

Those aged under 30 who have already received a first dose of the Oxford AstraZeneca vaccine for health reasons will continue to receive a second dose of the same vaccine at the due time, as there have been no serious adverse events attributed to second doses of the Oxford vaccine.

This is all consistent with advice from the Joint Committee on Vaccination and Immunisation (JCVI) and the Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA).

We remain on course to offer vaccination to the remaining adult population well before the Welsh Government’s end of July milestone. Although there is currently some variation in the per cent of people vaccinated in each cohort in different local authority areas, we can see from appointment bookings for the next few weeks that this variation evens out.

This variation is a result of the population size of individual cohorts in each local authority area, the amount and type of vaccine received, and the need to offer an alternative first dose vaccine to the Oxford AstraZeneca vaccine to those aged under 30, in line with guidance from the advice from the Joint Committee on Vaccination and Immunisation (JCVI) and the Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA).

Carfannau Oedran a Brechlynnau

Mae'r Cyd-bwyllgor ar Imiwneiddio a Brechu (JCVI) a'r Asiantaeth Rheoleiddio Meddyginiaethau a Chynhyrchion Gofal Iechyd (MHRA) wedi argymell y dylai'r sawl o dan 30 oed yn y DU dderbyn brechlyn Covid sy'n wahanol i bigiad AstraZeneca.

Er mwyn sicrhau bod grwpiau oedran yng ngweddill y boblogaeth sy'n oedolion yn derbyn y brechlynnau sydd fwyaf priodol yn glinigol, byddwn yn anfon gwahoddiadau i apwyntiadau yn seiliedig ar ein cyflenwad o frechlynnau rhwng nawr a diwedd Gorffennaf.

Bydd hyn yn golygu y bydd rhai pobl rhwng 18-29 oed, efallai, yn derbyn cynnig am frechiad cyn rhai unigolion hŷn.

Er mwyn sicrhau bod ein cyflenwad o'r brechlyn yn cael ei roi yr un mor gyflym ag y byddwn yn ei dderbyn, byddwn yn parhau i gynnal dwy ffrwd ar gyfer y rheiny rhwng 18 a 49 oed.

Bydd un yn rhoi brechlyn Pfizer i'r rheiny o dan 30 oed, a bydd y llall yn rhoi brechlyn AstraZeneca Rhydychen i'r rheiny rhwng 30 a 49 oed.

Rydym yn mabwysiadu'r ymagwedd bragmatig hon er mwyn sicrhau na fydd brechlynnau'n cael eu gadael heb eu defnyddio am gyfnodau hir.

Bydd y rheiny o dan 30 oed sydd eisoes wedi derbyn dos cyntaf o frechlyn AstraZeneca Rhydychen am resymau iechyd yn parhau i dderbyn ail ddos o'r un brechlyn ar yr adeg briodol, gan nad oes unrhyw ddigwyddiadau negyddol difrifol wedi'u priodoli i ail ddosiau o frechlyn Rhydychen.

Mae hyn oll yn gyson â chyngor gan y Cyd-bwyllgor ar Imiwneiddio a Brechu (JCVI) a'r Asiantaeth Rheoleiddio Meddyginiaethau a Chynhyrchion Gofal Iechyd (MHRA).

Rydym yn parhau i fod ar y trywydd cywir i gynnig brechiadau i weddill y boblogaeth sy'n oedolion ymhell cyn carreg filltir Llywodraeth Cymru ar gyfer diwedd mis Gorffennaf. Er bod rhywfaint o amrywio ar hyn o bryd o ran canran y bobl sy'n cael eu brechu ym mhob carfan mewn ardaloedd awdurdodau lleol gwahanol, gallwn weld o'r apwyntiadau sydd wedi'u trefnu ar gyfer yr wythnosau nesaf bod yr amrywiadau hyn yn sefydlogi.

 

Daw'r amrywiadau hyn o ganlyniad i faint poblogaeth carfannau unigol ym mhob ardal awdurdod lleol, y swm a'r math o frechlyn a dderbynnir, a'r angen i gynnig dos cyntaf o’r brechlyn sy'n wahanol i frechlyn AstraZeneca Rhydychen i'r rheiny o dan 30 oed, yn unol ag arweiniad sy'n deillio o gyngor y Cyd-bwyllgor ar Imiwneiddio a Brechu (JCVI) a'r Asiantaeth Rheoleiddio Meddyginiaethau a Chynhyrchion Gofal Iechyd (MHRA).

Check back here regularly for further updates.

Thank you.

Find us on Facebook

The surgery now has a facebook page. Please like our page for the latest COVID-19 information.

Sut ydw i'n trosi'r wefan hon yn Cymraeg?

I gyfieithu testun y wefan hon i'r Cymraeg (mae ieithoedd eraill ar gael) cliciwch ar "Dewis Iaith" sy'n ymddangos yn yr ochr dde uchaf. Bydd rhestr ddewislen o Ieithoedd ar gael yn ymddangos ar ddewislen gollwng.

How do I translate this website into Welsh?

To translate the text of this website into Welsh (other languages are available) click on “Select Language” which appears in the top right hand side.  A drop down menu will appear with a list of Languages available.


translate

Drs Cotton, Louw, Poyner, Hlinomazova & Beebe.

THE PRACTICE

The present premises of Pendre Surgery were originally built in 1965 and were one of the first purpose-built in Wales. The surgery was extended in 1990 and 2000. As Mold is situated in a rural area, Pendre Surgery also serves the surrounding villages. The surgery is situated at the junction of West View with Clayton Road.  The local GP co-operative is used over the weekend from 6.30pm Friday to 8.00am on Monday, and between 6.30pm and 8.00am during weekdays.

The doctors practise together as a non-limited partnership. We undertake training for undergraduate medical students and we mentor pharmacists and nurse practitioners.

PENDRE SURGERY CONTACT NUMBER: (01352) 759163

When telephoning for doctor and nurse appointments including triage, for visit requests and all enquiries please hold; your call will be held in a queue and answered as soon as possible.

For results, please telephone between 4.00 - 6.00pm Monday, Tuesday, Wednesday and Friday.
Please note, requests for repeat prescriptions will not be taken over the telephone.

OUR CONTACT DETAILS

Clayton Road,
Mold,
Flintshire
CH7 1SS

Telephone: (01352) 759163

PRACTICE TRAINING AFTERNOONS

Please note that the surgery will be closed from 1.00 until 5.00pm on one Wednesday or Tuesday of each month for staff training. Posters will be displayed on the main doors two weeks in advance of closure date. If you urgently require a GP during this time please telephone the normal surgery number and you will be given the emergency number on the answer machine.

PRACTICE AREA

The area served by the practice includes Mold, Gwernymynydd, Cadole, Maeshafn, Gwernaffield Pantymwyn, Cilcain, Rhydymwyn, Sychdyn, Nercwys, Bryn y Baal and Mynydd Isa from the Pren Hill to Mold.

PRIMARY MEDICAL SERVICES

Details of primary medical services in this area may be obtained from Betsi Cadwaladr University Health Board, Preswylfa, Hendy Road, Mold, Flintshire CH7 1PZ, telephone number 01352 700227.

Practice News
Health Conditions A to Z

The practice would like to thank the various advertisers who have helped to produce this Website. However, it must be pointed out that the accuracy of any statements cannot be warranted, nor any products or services advertised, be guaranteed or endorsed.

Your Neighbourhood Professionals. Just a Click Away! Smith & Schwarz Opticians
Your Neighbourhood Professionals. Just a Click Away! Smith & Schwarz Opticians