PARCIOMYNEDIAD IR ANABL

PARCIO/MYNEDIAD I'R ANABL

Mae maes parcio o flaen yr adeilad a mynediad addas i'r anabl o flaen yr adeilad.

ARDAL Y FEDDYGFA

Mae'r ardal a wasanaethir gan y feddygfa'n cynnwys Yr Wyddgrug, Gwernymynydd, Cadole, Maeshafn, Gwernaffield, Pantymwyn, Cilcain, Rhydymwyn, Sychdyn, Nercwys, Bryn y Baal a Mynydd Isa o Pren Hill i’r Wyddgrug.  

AIL - BRESGRIPSIWN

Gellir cael ail-bresgripsiwn trwy:

• Ddod â'r ffurflen a gyhoeddir ar gyfrifiadur i'r feddygfa.

• Postio'r cais, gan gynnwys amlen â stamp.

• Os bydd gennych drefniant gyda fferyllydd lleol, gallwch archebu eich presgripsiwn fel y rhestrwyd uchod a gellir casglu'r feddyginiaeth yn uniongyrchol o'r fferyllfa.

Dylid archebu presgripsiynau GYDAG O LEIAF 48 AWR O RYBUDD. Ni dderbynnir ceisiadau am ail-bresgripsiwn dros y ffôn.  Adolygir eich gofynion meddyginiaeth yn rheolaidd.

GALLWCH DDEFNYDDIO’R RHYNGRWYD I WNEUD CAIS AM AIL-BRESGRIPSIWN

PAM DEFNYDDIO’R RHYNGRWYD?

Er mwyn gwneud bywyd yn haws ac yn fwy cyfleus i chi, rydym wedi cyflwyno’r opsiwn i ofyn am ail-bresgripsiynau dros y rhyngrwyd.

Nid oes rhaid i chi ddod i’r feddygfa i gyflwyno’r slip cais am ail-bresgripsiwn. Pan fyddwch wedi gwneud cais, gallwch gasglu’ch presgripsiwn yn ôl yr arfer.

PAM MAE HYN YN DIGWYDD YN AWR?

Mae Fy lechyd Ar-lein yn rhan o fenter gan Lywodraeth Cynulliad Cymru i wella’r gofal i gleifion drwy ddefnyddio  TG a gwybodaeth yn well.

Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru yn gweithio gyda’ch meddyg teulu sy’n cyflwyno’r gwasanaeth hwn.

CYCHWYN ARNI

Cyn i chi allu defnyddio Fy lechyd Ar-lein, mae’n rhaid i chi gofrestru eich manylion wrth y dderbynfa. Bydd rhaid i chi ddangos rhyw fath o brawf o bwy ydych. Ar ôl i chi wneud hyn rhoddir rhifau PIN i chi er mwyn cofrestru ar-lein a sefydlu eich cyfrif.

A YW FY NGWYBODAETH YN DDIOGEL?

Mae eich manylion personol yn cael eu diogelu gan ddefnyddio’r safonau uchaf o ddiogelwch ar y rhyngrwyd er mwyn atal unrhyw ymyrraeth â’ch manylion. Eich cyfrifoldeb chi fydd cadw’ch manylion mewngofnodi yn ddiogel. Dim ond chi a’ch meddyg teulu sy’n gallu gweld y wybodaeth hon. Os oes gennych unrhyw ymholiadau pellach, holwch yn y dderbynfa.

Your Neighbourhood Professionals. Just a Click Away! Smith & Schwarz Opticians
Clayton Road, Mold, Flintshire, CH7 1SS
  • Telephone (01352) 759163
Website supplied by Oldroyd Publishing Group
Your Neighbourhood Professionals. Just a Click Away! Smith & Schwarz Opticians
Back to top